4 LOẠI TÀI KHOẢN GOLD SUPPLIER VÀ CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA 4 LOẠI TÀI KHOẢN LÀ GÌ ?

Khi trở thành Gold Supplier bạn có 1 Main Account và quyền tạo thêm tối đa 5 Sub-Account, Có nghĩa là một Gold Supplier có tối đa 6 nhân sự.

Trong đó, Main Account sẽ trở thành Administrator.

Sub-Accounts được chia thành 3 loại: Sales Assistant, Sales Representative và Sales Manager.

Như vậy Gold Supplier có 4 loại tài khoản, mỗi loại tài khoản có quyền hạn nhất định, cơ bản như sau:

1, Sales Assistant: Đăng sản phẩm mới, quản lý mục “Manage products”, “Product groups” và “Photo Bank”

2, Sales Representative: Đăng sản phẩm mới và có thể quản lý sản phẩm của riêng mình, quản lý “Inquiries” và phần “Contacts” của khách hàng.

3, Sales Manager: Đăng sản phẩm mới, quản lý sản phẩm của riêng mình và của “Sales Representative” nếu được chỉ định, quản lý “Inquiries” và phần “Contacts” của khách hàng riêng mình và của “Sales Representative”.

4, Administrator: Tất cả quyền trên.

Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của từng nhân sự mà Main Account có thể tạo loại tài khoản Sub-Accounts phù hợp.

Trong trường hợp muốn thay đổi loại tài khoản, đăng nhập Main Account => Manage sub account => View details => Account type.